English Norsk Dansk Suomi Svenska
e-mail
Adgangskode


 Glemt adgangskode  |  Ny bruger

Her er eWorks brugeraftale. Hvis du accepterer betingelserne, betyder det, at du accepterer vores regler for, hvordan du behandler oplysninger og kontaktpersoner på vores websted.

BRUGERAFTALE  

1 Indledning

Nærværende brugeraftale regulerer ansvar og rettigheder mellem brugerne og eWork på eWorks websted.

2 Definitioner

Med brugeren menes den person, som registreres hos eWork, og som via et brugernavn og en adgangskode får adgang til den tjeneste, der stilles til rådighed af eWork.

3 Registering

Brugere kan tilmelde sig eWork ved at registrere sig på eWorks websted på internettet, herefter kaldet webstedet. Ved tilmelding skal brugeren afgive korrekte oplysninger og acceptere nærværende brugeraftale. Brugeren anses at have accepteret betingelserne, når tilmeldingen registreres.

4 Brugerens forpligtelser

4.1 Brugerens ansvar for personoplysninger

I henhold til Loven om personoplysninger (1998:204) må personlige oplysninger ikke behandles uden personens godkendelse. Ved at acceptere nærværende betingelser giver brugeren sit samtykke til, at eWork gemmer og behandler de oplysninger, som brugeren opgiver. Brugeren er ansvarlig for, at de oplysninger, som afgives i forbindelse med brug af tjenesten, er korrekte.

eWorks matchtjeneste bygger på en database, hvor der gemmes og matches oplysninger om konsulenter og projekter. For at kunne stille tjenesten til rådighed forbeholder eWork sig retten til at overføre og gemme personoplysninger til tredjeland (land uden for EU og EØS). Behandling af personoplysninger over internettet betyder endvidere, at oplysningerne kan være tilgængelige hvor som helst i verden. Ved at acceptere nærværende betingelser giver brugeren sit samtykke til, at eWork overfører, gemmer og behandler brugerens personoplysninger til tredjeland. Ved at acceptere nærværende betingelser giver brugeren endvidere sit samtykke til, at eWork overfører og behandler brugerens personoplysninger over internettet

4.2 Ansvar for oplysninger

Brugeren forpligter sig til ikke i nogen henseende at kommunikere eller publicere materiale, der krænker andres rettigheder, strider mod lovgivning, forfatning, myndighedsbestemmelser, brug, sædvane, eller som risikerer at vække forargelse eller kan medføre skade eller anden ulempe for eWork eller tredjepart. Det sidstnævnte betyder, at materialet ikke må indeholde elementer af hetz mod befolkningsgrupper, pornografi eller vold, og materialet må på ingen måde indeholde noget, der kan udgøre en strafbar handling.

eWork forbeholder sig retten til, men ikke ansvaret for, at undersøge brugerens brug af webstedet og også de oplysninger og det materiale, der er gemt på webstedet via brugerens brug. eWork har også ret til at fjerne oplysninger eller materiale, der strider mod bestemmelserne i nærværende betingelser, eller som eWork efter eWorks opfattelse er ansvarlig for i henhold til gældende lovgivning .

4.3 Ansvar for brugernavn og adgangskode

Hvis der sker misbrug af brugernavn og adgangskode, skal brugeren øjeblikkeligt meddele eWork om dette. Brugeren er ansvarlig for, at alle bruger-id'er og adgangkoder håndteres på en sikker måde, så uvedkommende ikke kan modtage disse eller anvende dem. Brugeren er ansvarlig for eventuel brug af tjenesten, indtil brugeren anmoder om, at eWork spærrer adgangen til den. Brugeren er ansvarlig for al trafik under sit brugernavn. Brugeren skal anmode om spærring af brugernavn og adgangskode via e-mail.

5 Ansvarsbegrænsning

5.1 eWorks ansvar i henhold til nærværende betingelser er begrænset og indebærer, at brugeren kun kan få erstatning for dokumenterede og rimelige omkostninger, som er opstået som direkte følge af grov uagtsomhed eller forsæt fra eWorks side. eWorks samlede ansvar i forhold til brugeren eller dennes kunder i henhold til nærværende aftale er, medmindre eWork har udvist grov uagtsomhed eller er skyldig i forsætlige handlinger, begrænset til den erstatning, som eWork opnår fra brugeren i henhold til nærværende aftale.

5.2 Brugeren har ikke ret til erstatning for indirekte omkostninger, skader, produktionstab og tab, såsom f.eks. udeblevet gevinst, forventet besparelse eller omkostninger, som er blevet unyttige eller andre følgeskader eller andre indirekte tab, også selvom eWork blev gjort opmærksom på risikoen for, at sådanne tab kunne opstå. eWork er endvidere ikke ansvarlige for ansvar for omkostninger, som skyldes de omstændigheder, der er angivet i punkt 6 nedenfor.

5.3 Erstatningskrav kan ikke gøres gældende medmindre sagsanlægget rejses inden for seks måneder fra den dag, hvor brugeren fik eller burde have fået kendskab til den omstændighed, som sagsanlægget drejer sig om. Brugeren kan ikke gøre andre krav gældende over for eWork end dem, der er angivet i nærværende betingelser.

5.4 eWork er ikke ansvarlig for forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere, eWork fungerer således kun som en neutral formidler af projekter samt konsulenter på webstedet. eWork er ikke ansvarlig for kvaliteten af udført arbejde eller rigtigheden af de registrerede profiler, hverken hvad angår konsulenter og projekter. Dette betyder endvidere, at eWork heller ikke har nogen kontrol over hverken arbejdsgivere eller arbejdstagere og derfor heller ikke er ansvarlig for noget projekt- eller ansættelsesforhold, som opstår mellem brugere på eWorks websted.

6. Ansvarsfraskrivelse

eWork er ikke ansvarlig for eller forpligtet til at yde kompensation for tab eller skader, som skyldes omstændigheder uden for eWorks kontrol. Tilsvarende gælder i de tilfælde, hvor eWork engagere en anden til opfyldelse af forpligtelserne i henhold til nærværende betingelser. eWork er ikke forpligtet til at erstatte skader, der skyldes, at brugerens brug af tjenesten blev forhindret eller besværliggjort som følge af foranstaltninger, der blev truffet af eWork på grund af tekniske, vedligeholdelsesmæssige eller driftsmæssige årsager.

7 Udelukkelse af brugere og deaktivering af profil

eWork har ret til med øjeblikkelig virkning at udelukke brugeren fra webstedet, hvis brugeren anvender webstedet på en måde, der udgør en kriminel handling, på en måde, der medfører skade eller risiko for eWork eller tredjepart, eller på anden måde ikke overholder sine forpligtelser i henhold til nærværende betingelser.

Hvis brugeren ikke har brugt sin aktiverede konsulentprofil eller projektprofil i tres (60) dage, har eWork ret til midlertidigt at deaktivere profilen inden for rimelig tid, efter at brugeren er blevet underrettet herom

8 Link

Webstedet indeholder link til andre websteder. eWork stiller kun disse link til rådighed som en service til eWorks bruger. eWork er ikke ansvarlig for tilgængeligheden til eller indhold, reklamer, produkter eller andet materiale, der er tilgængeligt via sådanne link til, tredjeparts websted. Endvidere er eWork ikke ansvarlig eller erstatningspligt, hverken direkte eller indirekte, for skader eller tab, der forårsages af eller sker i forbindelse med eller skyldes brugen af tjenester, der er tilgængelige via sådanne websteder.

9 Immaterielle rettigheder

Samtlige immaterielle rettigheder og tekniske løsninger m.m. i henhold til eWork Scandinavia AB er eWorks ejendom, alternativt ejendom tilhørende andre, som eWork har indgået aftale med, og må derfor ikke anvendes af brugeren på anden måde og i andre tilfælde end eWork udtrykkeligt har tilladt.

10 Drift

eWork har ret til at foretage afhjælpning, som påvirker tilgængeligheden til webstedet, hvis eWork finder det påkrævet af tekniske, vedligeholdelses- eller driftsmæssige årsager.

11 Tjenestens funktionalitet og udformning

eWork forbeholder sig retten til at ændre tjenestens udformning og funktionalitet.

12 Overførsel af aftalen

Tilmelding kan ikke overdrages til andre brugere. eWork har dog ret til at overdrage samlige eller kun visse rettigheder og forpligtelser i henhold til nærværende betingelser til en anden part. Endvidere har eWork ret til at engagere underleverandører til opfyldelse af sine forpligtelser.

13 Ændring af betingelser

eWork forbeholder sig retten til at opdatere og ændre nærværende betingelser. Det påhviler brugeren at holde sig opdateret om ændringer i nærværende betingelser. eWork kan til enhver tid med øjeblikkelig virkning foretage sådanne ændringer, der skyldes lovgivning, forordninger eller myndighedsbeslutninger.

14 Andet

I tilfælde af at nogen af nærværende betingelser anses for værende ugyldige, påvirker dette ikke de øvrige betingelser eller aftalen i dens helhed. Den ugyldige del erstattes med en gyldig betingelse, som så vidt muligt opfylder den ugyldige betingelses hensigt.

15 Gældende lovgivning og tvist

Svensk ret er gældende for nærværende aftale. Tvister i forbindelse med aftalen skal, hvis det drejer sig om beløb, der er mindre end 15 grundbeløb, i henhold til loven (1962:381) om almindelig forsikring, eller hvis brugeren har benyttet tjenesten til privat brug, afgøres ved en almindelig domstol. Hvis en tvist angår erstatningkrav på 15 grundbeløb eller mere, skal den afgøres ved voldgiftsretten i henhold til reglerne for Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Sagen skal behandles i Stockholm og foregå på svensk.

Cookies

eWorks websted indeholder såkaldte cookies. I henhold til loven om elektronisk kommunikation, som trådte i kraft den 25. juli 2003, skal alle, der besøger et websted med cookies, gives besked om, at webstedet indeholder cookies, hvad disse cookies bruges til, samt hvordan cookies kan undgås. På eWorks websted bruges cookies til at gemme bruger-id ved pålogning. For at spærre cookies kan man ofte slå dem fra i browseren. Dette betyder dog, at man ikke kan bruge eWorks websted fuldt ud – sider, der kræver pålogning, vil ikke være tilgængelige.

Valid from: 2003-07-25

[Top]

 


Copyright © 2000-2013 eWork Scandinavia AB. All rights reserved. eWork Scandinavia is a registered company. Sitemap. Use of this Web site constitutes acceptance of the user agreement.
Stockholm - Helsinki - København - Oslo - Malmö - Göteborg - Linköping